Paragrafen

Duurzaamheid - CO2

Ambitie

Onze ambities zijn vastgelegd in de Visie Duurzaam ’s-Hertogenbosch uit 2019:

  1. Gezonde, groene en klimaatbestendige leefomgeving,
  2. CO2-neutrale gemeente,
  3. Waardebehoud van grondstoffen en
  4. Duurzame mobiliteit

Gezamenlijk met onze inwoners, bedrijven, onderwijs, maatschappelijke organisaties en regionale partners werken we aan onze duurzame ambities. Dit doen we in onze vele netwerken en samenwerkingsverbanden, zoals de Club van Duurzaam Doen, het Duurzaamheidsakkoord met de woningcorporaties, de samenwerking rondom de hoogwateropgave (Howabo) en de groenblauwe gebiedsgerichte aanpak (GGA). Onze duurzame ambities sluiten aan bij de kernopgaven van het Bestuursakkoord dat in 2022 is gesloten: Wonen, energietransitie, gelijke kansen en onderscheidend ’s-Hertogenbosch. In dit Bestuursakkoord hebben we de urgentie van de energietransitie benadrukt door al in 2045 klimaatneutraal te willen zijn.

Om te weten waar we staan en waarmee we als gemeente de grootste impact kunnen maken, zijn we in 2022 begonnen met het opstellen van een CO2-rapportage (de zogenaamde CO2-monitor). Deze zal in 2023 aan de raad worden voorgelegd en duidelijk maken welke beleidsmaatregelen nodig zijn om in 2045 klimaatneutraal te worden. Het is nog niet mogelijk om na te gaan of we in 2022 tot 3 à 4 procent reductie zijn gekomen. Deze cijfers zijn nog niet beschikbaar.

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2023 13:34:41 met de export van 08/24/2023 13:13:17