Paragrafen

Financiering

Inleiding

De Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) stelt regels aan de financieringsfunctie van gemeenten en biedt een kader voor de beheersing van de risico’s die uit deze functie voortvloeien. Op lokaal niveau is deze regelgeving vertaald in een treasurystatuut dat door de gemeenteraad is vastgesteld. In dit statuut is de bestuurlijke infrastructuur voor de uitvoering van de treasuryfunctie vastgelegd. Daarnaast zijn hierin de doelstellingen van de treasuryfunctie gedefinieerd:

  • Het continu verzorgen van voldoende liquiditeit voor de gehele gemeente.
  • Het minimaliseren van de rentekosten binnen het kader van de Wet fido.
  • Het maximaliseren van de renteopbrengsten binnen het kader van de Wet fido.

Deze paragraaf vormt de verantwoording van het gevoerde treasurybeleid.

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2023 13:34:41 met de export van 08/24/2023 13:13:17