Hoofdlijnen

Financiële hoofdlijnen

Financiële hoofdlijnen

Inleiding
Dit onderdeel geeft inzicht in de uitkomst van de rekening van de gemeente 's-Hertogenbosch over 2022. De presentatie van het resultaat gebeurt op hoofdlijnen. Een meer gedetailleerde analyse is opgenomen bij de behandeling van de programma's. Het voorstel tot bestemming van het rekeningresultaat is het sluitstuk van dit onderdeel.

Uitkomst

Begroting 2022 na wijziging

Rekening 2022

Verschil

Lasten

807,3

774,7

32,6

Baten

821,6

855,0

33,4

Saldo lasten en baten

14,3

80,3

66,0

Mutaties eigen vermogen

- Toevoegingen

-75,8

-139,8

-64,0

- Beschikkingen

61,5

57,4

-4,0

Per saldo mutaties eigen vermogen

-14,3

-82,4

-68,0

Geraamd/gerealiseerd resultaat

0,0

-2,0

-2,0

 

Verschillenanalyse (bedragen x € 1,0 miljoen)

Ombuigingen

Als onderdeel van de begroting 2022 heeft uw raad een ombuigingspakket vastgesteld van €  4,9 miljoen in 2022 oplopend tot €  5,7 miljoen in 2024. Over de voortgang van de realisatie van deze ombuigingen rapporteren wij via de reguliere Planning & Control cyclus.  Wij kunnen u melden dat alle taakstellingen in 2022 ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd.

Voorstel bestemming rekeningresultaat

Het streefniveau van de algemene reserve is 15% van de algemene uitkering uit het gemeentefonds (exclusief het deel wat toegerekend wordt aan het sociaal domein). Voor 2022 is dit streefniveau € 28,8 miljoen. Onze bestendige gedragslijn is het verwerken van het rekeningresultaat in de algemene reserve tot het streefniveau. Het rekeningresultaat bedraagt € 2,0 miljoen negatief . De werkelijke stand per 31 december 2022 is € 47,0 miljoen. Bij het huidige resultaat betekent dit dat we na resultaatbestemming uitkomen op een stand van € 45,0 miljoen. Dit is € 16,2 miljoen boven de streefwaarde op basis van de algemene uitkering 2022.

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2023 13:34:41 met de export van 08/24/2023 13:13:17