Programma's

Gezondheid

Ambitie

We willen dat onze inwoners gezond, zelfredzaam en zelfstandig zijn en meedoen in de samenleving. Vanuit ons gemeentelijke Zorgbedrijf MO helpen wij hen hierbij. We willen hierin toonaangevend in Nederland zijn. We verbeteren voortdurend de dienstverlening aan onze inwoners. Bijvoorbeeld door wachttijden verder te reduceren en te blijven werken vanuit het principe’ één gezin - één plan - één regisseur’. De focus ligt meer dan ooit op de kwaliteit van de uitvoering, onder meer in de gemeentelijke toegang. De kwaliteit van de toegang is ook van belang in verband met de nieuwe inkoop vanaf 2022 voor Jeugdhulp en  Wmo. De toegang gaat vanaf dan ook een rol krijgen in de financiële beheersing van de uitgaven. Onze budgetten staan (net als bij andere gemeenten) onder druk, maar ons uitgangspunt is dat we inwoners die hulp nodig hebben, hulp willen blijven bieden.

In het Zorgbedrijf MO werken we vanuit ‘positieve gezondheid’, waarbij we streven naar het behoud van gezondheid (preventief) en we vooral kijken naar wat iemand nog wél kan naast het bieden van de hulp of ondersteuning die nodig is (curatief). We streven daarbij naar gelijkheid in kansen en een inclusieve en toegankelijke samenleving. We stimuleren persoonlijke gezondheid tevens door   oog te hebben voor een gezonde leefomgeving waarin mensen constructief kunnen meedoen. Dit betekent dat we bijdragen aan het vermogen van mensen om met de fysieke, psychische en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Inwoners voeren zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven en maken zelf hun keuzes. We kijken dus naar wat mensen nog wel kunnen en stimuleren zo hun veerkracht. Samen met zorgpartners als de GGD en het JBZ werken we aan het voorkómen van gezondheidsproblemen. Vanuit de gemeente initiëren, ondersteunen en faciliteren we een goede basisinfrastructuur in buurten, wijken en dorpen om bij te dragen aan positieve gezondheid. Positieve gezondheid raakt aan drie pijlers: gezonde leefstijl, gezonde leefomgeving en meedoen. Het werkt dus ook door in alle begrotingsprogramma’s. Zo kunnen aanpassingen in de fysieke leefomgeving bijdragen aan een gezonde leefstijl. Via een buurtgerichte aanpak verkleinen we de gezondheidsverschillen tussen buurten.

Samen met onze partners hebben we kwetsbare inwoners met een hulpvraag zo vroeg mogelijk in beeld. Ook als zij zich niet zelf melden bij het Zorgbedrijf MO. Als er tijdelijk extra ondersteuning nodig is, willen we dat mensen weten waar ze hun hulpvraag kunnen stellen. De ondersteuning moet passend zijn: niet meer dan noodzakelijk en niet minder dan nodig. We willen voorkomen dat inwoners in zwaardere vormen van zorg belanden. Dat is niet alleen van belang voor hun gezondheid en welzijn, maar zo beheersen we ook de kosten. We moeten naar een daling van hulpgebruik om ook de beschikbaarheid van hulp in de toekomst te borgen. Dat betekent dat we de (toegang tot) hulp versterken en zo efficiënt en effectief mogelijk organiseren (lean). En we houden administratieve lasten zo laag mogelijk voor inwoners, uitvoerende professionals en (zorg)aanbieders.

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2023 13:34:41 met de export van 08/24/2023 13:13:17