Programma's

Opgroeien en talentontwikkeling

Ambitie

We streven ernaar dat alle jeugdigen de kans krijgen om hun talenten optimaal te ontwikkelen, zowel cognitief, sociaal-emotioneel als fysiek. Vanuit het Zorgbedrijf MOstimuleren gelijke kansen door het verbinden van verschillende leefwerelden; school, thuis en omgeving. We kiezen voor een positieve benadering waarbij we uitgaan van wat kinderen en jongeren kunnen en willen. Deze maatschappelijke opgave vraagt om een intensieve samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, jongerenwerk en andere maatschappelijke partners. Met het onderwijs zoeken we naar manieren om elke jongere in staat te stellen zich optimaal te kunnen ontwikkelen op school. Dit geldt voor kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, mbo, hbo en wo. Er is speciale aandacht voor de overgang tussen onderwijssoorten en voor de overgang naar de arbeidsmarkt. We investeren in meerjarige zekerheid en samenwerking binnen het professioneel jongerenwerk.  Door in directe omgeving van de jeugdigen in te zetten op talentontwikkeling, gelijke kansen, vroegtijdig te signaleren en op een snelle en efficiënte manier vragen aan te pakken en op te lossen, werken we aan het terugdringen van het aantal jongeren dat gebruikt maakt van specialistische jeugdhulpverlening.
Passend onderwijs zorgt ervoor dat alle jeugdigen een opleiding kunnen volgen die past bij hun talenten, zoveel mogelijk in het regulier onderwijs en waar nodig met passende ondersteuning. Vanuit het Zorgbedrijf MO versterken we de relatie tussen onderwijs, basisondersteuning en jeugdhulp. Jeugdigen die ondersteuning nodig hebben richting werk of bij het behouden van een baan, krijgen tijdig de juiste hulp.  De afgelopen jaren zien we het beroep op jeugdhulp in onze gemeente, net als in de rest van Nederland, stijgen terwijl de inkomsten vanuit het Rijk dalen. Het afgelopen jaar is wel sprake geweest van een lichte daling. Het is echter mogelijk dat dit te wijten is aan corona. Jeugdigen die hulp en ondersteuning nodig hebben, moeten die kunnen blijven ontvangen. We waken verder voor onnodige problematisering en medicalisering en gaan in gesprek over de (normale) patronen van opvoeden en opgroeien en gebruikelijke zorg van ouders. Ook kijken we naar de reikwijdte van de jeugdhulp. De jeugdigen die wel gespecialiseerde hulp nodig hebben, kunnen deze zoveel mogelijk in hun eigen omgeving krijgen, bij voorkeur in de eigen gezinssituatie. Het uitgangspunt is dat de ondersteuning zo licht mogelijk, zo kort mogelijk en zo nabij mogelijk georganiseerd wordt. Om jeugdhulp ook in de toekomst beschikbaar te houden voor de jeugdigen die dat nodig hebben, nemen we maatregelen om de instroom naar specialistische jeugdhulp te verminderen en de uitstroom te bevorderen. We willen de dienstverlening aan onze inwoners verder verbeteren. Bijvoorbeeld door wachttijden verder te reduceren en nog meer te werken vanuit het principe’ één gezin-één plan-één regisseur’. De focus in het Zorgbedrijf MO ligt meer dan ooit op de kwaliteit van de uitvoering in onder meer de gemeentelijke toegang. Een goede samenwerking tussen professionals (hulpverleners, huisartsen met hun poh-ers , zorgverzekeraars, scholen, enz.) is een belangrijke sleutel voor goede hulp aan onze jeugdigen.

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2023 13:34:41 met de export van 08/24/2023 13:13:17