Jaarrekening

Afdeling Orthen

Afdeling Orthen

De gemeenteraad van de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft op 14 december 1995 besloten om de afdeling Orthen als historische eenheid te laten voortbestaan met handhaving van een eigen begroting en rekening. Tevens is hierbij de nieuwe regeling ten aanzien van de samenstelling, kandidaatstelling, verkiezing en benoeming van de commissie uit de ingezetenen van de afdeling Orthen vastgesteld. Genoemd raadsbesluit is op 2 januari 1996 door de raad van de nieuwe gemeente ’s-Hertogenbosch bekrachtigd.

Het volgende overzicht van lasten en baten van de afdeling Orthen kan worden gegeven:

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten

Begroting 2022

Rekening 2022

Kosten secretaris commissie

0

1

Huren

18

18

Overige goederen en diensten

7

4

Subsidies

3

2

Onvoorziene uitgaven

1

0

Toevoeging algemene reserve

0

0

Totaal lasten

29

25

Baten

Begroting 2022

Rekening 2022

Beschikking algemene reserve

2

2

Rente beleggingen

5

4

Huren/pachten

22

19

Totaal baten

29

25

Eigen vermogen (bedragen x € 1.000)

1-1-2022

Vermeerderingen

Verminderingen

31-12-2022

Reserve Orthen

601

2

599

Totaal

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2023 13:34:41 met de export van 08/24/2023 13:13:17