Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

 
Wat wilden we bereiken?  
Voor een positieve bijdrage aan de leefbaarheid van wijken en buurten is het belangrijk dat de gemeentelijke gebouwen, sportvoorzieningen en de openbare ruimte schoon, heel, veilig, functioneel en aantrekkelijk zijn. De uitdaging is om de beschikbare middelen zoveel mogelijk te combineren en de kapitaalgoederen op een duurzame en meest economische wijze te beheren.  
 

Beleidskaders  
In kader- en beleidsnota’s zijn de gemeentelijke visie en het beleid ten aanzien van (het onderhoud van) kapitaalgoederen verwoord. De hiernavolgende documenten zijn hierbij relevant. Tussen haakjes staat het jaar waarin de raad het document heeft vastgesteld.  
 

Wegen, groen en openbare verlichting  
Beleidsplan Beheer Openbare Ruimte 2016 – 2025 (2016)  
Beleidsplan Groen en KLimaatbestendig (2021)  
Verordening bomen, water en groen 's-Hertogenbosch (2021)  
Uitvoeringsplan Openbare Verlichting (2020)  

 
Riolering:  
Gemeentelijk Rioleringsplan 2016 – 2021  
 
Water:  
Waterplan 2016 (2017)  

 

Gebouwen:  
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente ’s-Hertogenbosch 2015 (2015) 
Huisvesting scholen voortgezet onderwijs OMO (2016)  

Doordecentralisatie Huisvesting Scholen OMO (april 2017)  
Energietransitie-programma 2016-2020 ( 2016)  

 
Voorziening groot onderhoud  
Voor een aantal kapitaalgoederen is een voorziening groot onderhoud aanwezig voor de egalisering van de jaarlijks fluctuerende uitgaven voor groot onderhoud. Daar waar geen voorziening groot onderhoud gehanteerd wordt, worden de uitgaven voor groot onderhoud jaarlijks in de exploitatie geraamd.  
 
Wegen  
Bij het groot onderhoud van wegen wordt geen voorziening groot onderhoud gehanteerd.  

 
Groen  
Bij het groot onderhoud van groen wordt geen voorziening groot onderhoud gehanteerd.  
 
Openbare verlichting  
Bij het groot onderhoud van de openbare verlichting wordt geen voorziening groot onderhoud gehanteerd.  

 
Riolering  
Voorziening riolering
.  
 
Water  
Bij het groot onderhoud van water gerelateerde kapitaalgoederen wordt geen voorziening groot onderhoud gehanteerd.  

 

Gebouwen

  • Voorziening onderhoud stadskantoor
  • Voorziening onderhoud bestuurscentrum
  • Voorziening onderhoud Wolvenhoek 2-4
  • Voorziening ohd BBSén, MFA’s en KDV’s zelfstandig
  • Voorziening groot onderhoud Sportiom
  • Voorziening onderhoud gebouwen AFV
  • Voorziening onderhoud Stadsarchief
  • Voorziening onderhoud monumenten

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2023 13:34:41 met de export van 08/24/2023 13:13:17