Jaarrekening

De balans per 31 december 2022

De balans per 31 december 2022

Bedragen x € 1 miljoen

ACTIVA

31-12-2022

01-01-2022

31-12-2021

Vaste activa

 1. Immateriële vaste activa

5,0

6,5

6,5

 1. Materiële vaste activa

841,0

840,2

840,2

 1. Financiële vaste activa

215,6

181,1

181,1

Totaal vaste activa

1.061,6

1.027,8

1.027,8

Vlottende activa

 1. Voorraden

53,4

55,9

55,9

 1. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

52,0

43,8

43,8

 1. Liquide middelen

0,1

0,1

0,1

 1. Overlopende activa

52,3

55,0

55,0

Totaal vlottende activa

157,8

154,8

154,8

Totaal generaal

1.219,4

1.182,6

1.182,6

PASSIVA

31-12-2022

01-01-2022

31-12-2021

Vaste passiva

 1. Eigen vermogen

748,1

667,8

667,8

 1. Voorzieningen

42,6

57,9

57,9

 1. Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

299,1

307,1

307,1

Totaal vaste passiva

1.089,8

1.032,8

1.032,8

Vlottende passiva

 1. Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

17,3

25,2

25,2

 1. Overlopende passiva

112,3

124,6

124,6

Totaal vlottende passiva

129,6

149,8

149,8

Totaal generaal

1.219,4

1.182,6

1.182,6

Borgstellingen en garantstellingen

55,4

73,4

73,4

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2023 13:34:41 met de export van 08/24/2023 13:13:17