Jaarrekening

WNT- verantwoording 2022

WNT- verantwoording 2022

De WNT is van toepassing op Gemeente ‘s-Hertogenbosch. Het voor Gemeente ‘s-Hertogenbosch toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000,- (algemeen bezoldigingsmaximum).

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13 e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Gegevens 2022

Ploeg van der B.

Amesz W.

Functiegegevens

Secretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2022

1/1-31/12

1/1-31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

151.658

136.787

Beloningen betaalbaar op termijn

22.965

22.291

Subtotaal

174.623

159.078

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

216.000

216.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t. .

N.v.t. .

Bezoldiging

174.623

159.078

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t. .

N.v.t. .

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t. .

N.v.t. .

Gegevens 2021

Ploeg van der B.

Amesz W

Functiegegevens

Secretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2021

1/1-31/12

1/1-31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

143.000

127.753

Beloningen betaalbaar op termijn

22.626

21.878

Subtotaal

165.726

149.631

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

209.000

209.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t. .

N.v.t. .

Bezoldiging

165.726

149.631

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t. .

N.v.t. .

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t. .

N.v.t. .

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2023 13:34:41 met de export van 08/24/2023 13:13:17